معرفی انتشارات و آثار كميته اقتصادی و اجتماعی غرب آسيای سازمان ملل در بيروت

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، سازمان ملل متحد پنج كميته منطقه‌ای با هدف تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی خود در جهان تأسيس كرده و از آن جمله كميته اقتصادی غرب آسيا (اسكوا) است كه در آگوست سال ۱۸۱۸م با حضور هيجده كشور عربی اين منطقه تأسيس شد و سپس در سال ۱۹۸۵م به كميته اقتصادی و اجتماعی غرب آسيا تغيير نام داد.

مقر اين دفتر ابتدا در بيروت و سپس در بغداد و بعد از آن در امّان و سرانجام به صورت دائمی در بيروت تعیین شد. اعضای اين كميته شامل كشورهای: اردن، امارات، بحرين، تونس، سوريه، سودان، عراق، عمان،فلسطين، قطر، كويت، لبنان، ليبی، مصر،عربستان، مغرب، موريتانی و يمن است.

اهداف اين مركز، توسعه اقتصادی و اجتماعی در كشورهای عضو، تقويت همكاری ميان كشورهای عضو، تشويق تبادل اطلاعات و فعاليت‌های موفق و مطالعات انجام شده، هم افزايی منطقه‌ای ميان منطقه كشورهای عربی با ديگر مناطق جهان و ارائه اطلاعات لازم از وضعيت كشورهای منطقه و نيازمندی‌های آن به ديگر كشورهای جهان است.
از جمله خدماتی كه اين كميته ارائه می‌كند، انتشار نشريات و كتاب‌هایی مرتبط با فعاليت‌های انجام شده، مطالعات يا اطلاعات مورد نياز كشورهای عضو در زمينه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی است. عنوان بخشی از اين كتاب‌ها به شرح ذيل است:

۱. گزارش عملكرد سالانه كميته كه در آن فعاليت‌ها و موفقيت‌های بدست‌ آمده از سوی اعضای كميته معرفی می‌شود.
۲. راه رسيدن به امنيت غذايی در منطقه كشورهای عربی، ارزيابی و ارائه روش‌ها
۳. سلسله گزارش‌هاى رابطه ميان امنيت آب، انرژی و غذا در منطقه كشورهای عربی، وضعيت آب‌ها و توسعه آن
۴. گزارش عربی از توسعه پايدار
۵. همكاری منطقه‌ای و امنيت انرژی در منطقه كشورهای عربی
۶. رويكردهای سياست انرژی در منطقه كشورهای عربی
۷. مهاجرت، خروج اجباری و توسعه در منطقه تغيير پذير كشورهای عربی، گزارش مهاجرت بين المللی
۸. توسعه همه جانبه اجتماعی
۹. از بهارعربی چه مانده است؟ مسير طولانی تحقق عدالت اجتماعی در كشورهای عربی، مطالعه‌ای در خصوص وضعيت كشورهای مصر، تونس و مراكش
۱۰. مقابله با توانايی تأثيرپذيری ساكنان منطقه كشورهای عربی با وجود كم آبی
۱۱. آينده توسعه در منطقه كشورهای عربی، چشم اندازه۲۰۳۰م
۱۲. ارزيابی هم‌افزايی اقتصادی عربی، به سوی يكپارچگی گمرک كشورهای عربی
۱۳. گزارش تفصيلی از تحولات اقتصادی و اجتماعی در منطقه كشورهای عربی
۱۴. خلاصه‌ای از گزارش تفصيلی تحولات اقتصادی و اجتماعی در منطقه كشورهای عربی
۱۵. طبقه متوسط اجتماعی در كشورهای عربی، حجم و نقش آن در ايجاد تغييرات
۱۶. راهبردهای تجاری در منطقه كشورهای عربی، چالش‌ها و گزينه‌های سياست كلی
۱۷. گزارش تفصيلی تحولات اقتصادی و اجتماعی كشورهای منطقه عربی در سال‌های مختلف
۱۸. رقابت و سامان‌دهی منطقه كشورهای عربی، سلسله حاكميت‌های اقتصادی
۱۹. امنيت در فضای سايبری و مبارزه با جرائم سايبری در منطقه كشورهای عربی، توصيه‌های سياستی
۲۰. گزارش تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات با هدف توسعه در منطقه كشورهای عربی كه به صورت مستمر منتشر می‌شود.
۲۱. چشم اندازهای منطقه‌ای جامعه اطلاعات در منطقه عربی
۲۲. نشريه مطالعه محاسبات قومی در منطقه عربی، كه به صورت مستمر منتشر می‌شود.
۲۳. نشريه گزارش آمارهای صنعتی كشورهای عربی كه به صورت مستمر منتشر می‌شود.
۲۴. نشريه گزارش آمارهای زيست محيطی منطقه كشورهای عربی كه به صورت مستمر منتشر می‌شود.
۲۵. دو سالنامه جامعه عربی،مجموعه آمارهای اجتماعی
۲۶. نشريه الكترونيک آمارهایی از كيفيت وضعيت اجتماعی در منطقه كشورهای عربی
۲۷. سلسله نشريه تجارت خارجی منطقه عربی
۲۸. درخواست عدالت از سوی بانوان و دختران، گزارشی از وضعيت زنان عرب
۲۹. ازدواج كودكان در وضعيت انسانی كشورهای عربی، پتانسيل‌ها، چالش‌ها و سياست‌ها
۳۰. در تند باد طوفان‌ها و امواج، وضعيت زن و مساوات ميان دو جنس در منطقه عربی
۳۱. گزارشی از اركان تشكيل دهنده قدرت در كشورهای عربی، چالش‌های موجود در كشورهای عربی در حال حركت به سمت دموكراسی
۳۲. سلسله گزارش‌های: منازعات مستمر و تأثير آن بر توسعه در منطقه عربی؛ رويكردها و پيامدهای آن به هنگام جنگ و درگيری
۳۳. تمركز سياسی يا فصل مشترک؟ رويكردها و پيامدهای آن به هنگام درگيری‌ها
۳۴. اصول رويكردی جهت ارزيابی هزينه اقتصادی خشونت در خانواده در كشورهای عربی
۳۵. كنفرانس عربی منطقه‌ای جمعيت و توسعه
۳۶. تكنولوژی ابزاری برای برقراری امنيت در شهرها و مبارزه با خشونت در برابر زنان
۳۷. سستی در زمينه انرژی در منطقه كشورهای عربی
۳۸. گزينه‌های در دسترس سياست‌های عمومی جهت تقويت تكنولوژی‌های سبز در منطقه عربی
۳۹. عدالت اجتماعی ضرورتی جدی، نگاه كميته اقتصادی و اجتماعی غرب آسيا
۴۰. خلاصه‌ای از عملكرد و چارچوب تجارت در مغرب
۴۱. برگ‌هايی از واقعيت موجود در زمينه امنيت غذايی در منطقه عربی
۴۲. تكنولوژی ديجيتال برای توسعه افق‌های عربی سال ۲۰۳۰م
۴۳. مشاركت بانوان در قوه قضائيه لبنان
۴۴. راهنمای توسعه توانمندی‌ها در زمينه مشاركت و همكاری و شراكت
۴۵. خلاصه‌ای از عملكرد و چارچوب تجاری كشور مصر
۴۶. سلسله نشريات: جامعه عربی، مجموعه آمارها و شاخص‌های اجتماعی و جمعيت شناختی
۴۷. ابزارهایی جهت تحليل زودهنگام تأثيرات تجارت
۴۸. خلاصه‌ای از عملكرد و چارچوب تجاری كشور تونس
۴۹. سلسله نشريه توسعه اجتماعی: مانع و هدف يازدهم از توسعه پايدار در منطقه عربی
۵۰. فقر چند جانبه در كشور مغرب
۵۱. فقر چند جانبه در جزاير كمور
۵۲. فقر چند جانبه در كشور عراق
۵۳. فقر چند جانبه در كشور اردن
۵۴. فقر چند جانبه در كشور يمن
۵۵. وضعيت سرمايه گذاری در منطقه عربی، چكيده
۵۶. ورود غير قانونی اموال به منطقه كشورهای عربی
۵۷. تقويت خلاقيت در شركت‌های كوچک و متوسط در منطقه عربی
۵۸. حاكميت اقتصادی صاحبان پروژه‌ها در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، تعيين چالش‌های سياسی
۵۹. خلاصه‌ای از سياست‌های عمومی، از عدالت اجتماعی مطلوب تا مفهوم عدم مساوات
۶۰. چشم انداز كرامت سالمندان در منطقه عربی
۶۱. تقويت سياست درهای باز دولت در منطقه عربی
۶۲. اجرای برنامه‌های كاری خاص در كشورهای عربی با رشد پايين برای دهه ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰م جهت رشد توانايی قدرت توليد در موريتانی، سودان و يمن.

این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در بیروت تهیه کرده و برای انتشار در اختیار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گذاشته است.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: