معرفی نامزدهای علوم اجتماعی، سیاسی و ارتباطات جشنواره نقد کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، دبیرخانه شانزدهمین جشنواره نقد کتاب نامزدهای سه گروه علوم اجتماعی، علوم سیاسی و ارتباطات این‌دوره از جشنواره مذکور را معرفی کرد.
 

در گروه علوم اجتماعی ۸ مقاله بدن به مثابه عرصه نبرد طبقاتی: بررسی و نقد کتاب کالیبان و ساحره، محمد غفوری، فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی، ش۳و۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، بررسی انتقادی کتاب جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی، وکیل احمدی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷، بررسی نقادانه کتاب جامعه شناسی و آموزش و پرورش، بیژن زارع، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷، بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اتوپیا: مقدمه‌ای بر جامعه شناسی شناخت، فرهنگ ارشاد، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷، در ستایش پرچم داران عقل گرایی: بررسی و نقد کتاب عرب و مدرنیته: پژوهشی در گفتمان مدرنیست‌ها، محمدهادی احمدی، فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی، ش۱و۲، بهار و تابستان ۱۳۹۷، مرور انتقادی بر کتاب سرمایه‌داری، خانواده و زندگی شخصی، مریم اسکافی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷، مطالعات فقر و نابرابری در ایران: نقد کتاب ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران، محمد فرهادی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷ و نوربرت الیاس و صورتبندی اجتماعی- تاریخی سیمای یک نابغه، عرفان خلّاقی، زیبا شناخت، ش۱، تابستان ۱۳۹۷ به عنوان نامزد این دوره از جشنواره نقد کتاب معرفی شدند.
 
همچنین در گروه علوم سیاسی مقاله‌های داعش: خشونت شرقی و نقد عقل فاشیستی، تأملی انتقادی در روش، محتوا و مدعای اثر، قدیر نصری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷، درآمدی بر نقد نگرش فرهنگ محور در سیاست خارجی، نقد کتاب زبان، گفتمان و سیاست خارجی، مقصود رنجبر، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷،  روان کاوی لاکانی و امکان باز آفرینی امر سیاسی: بازخوانی انتقادی لاکان و امرسیاسی، علی اشرف نظری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷، مانیفستی علیه خوش بینی و خودآگاهی: نقدی بر فلسفه آرتور شوپنهاور با تکیه بر کتاب اخلاق، قانون و سیاست، رضا نصیری حامد، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷، نقدی بر کتاب جهان پسا- امریکایی، حسین پوراحمد میبدی و امیر عباسی خوشکار، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷ و نقدی بر کتاب روشنفکران ایران: روایت‌های یأس و امید، ایدئولوژی روشنفکرانه در جامعه شناسی روشنفکران ایران، عباس خلجی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷ به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند.

در گروه ارتباطات مقاله تولید علم انسانی قرآنی بدون التزام به قواعد تفسیر: نقد کتاب هم شناسی فرهنگی …، مصطفی همدانی، دین و سیاست فرهنگی، ش ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۷ جواز ورود به مرحله دوم داوری را کسب کرد.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: