۳۰ آذرماه، آخرین مهلت ارسال آثار جشـنواره روسـتاهای دوسـتدار کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به نقل از دبیرخانه ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در سال ۱۳۹۸ از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و ستاد شهرها و روستاهای دوستدار کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی چون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موسسه خانه کتاب، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار می‌شود.

روستاهای متقاضی شرکت در این جشنواره براسـاس فراخوان این دوره، می‌توانند اقدامـات انجام شـده، برنامه‌هـا، مـدارک و مسـتندات خـود را کـه مبنـی بر فعالیت‌هـای مرتبـط بـا کتـاب و کتابخوانـی آن روستاسـت، بـا امضـای دهیـار و رئیـس شـورای اسلامی روسـتا، همراه بـا برگه‌های تکمیل شـده به دبیرخانه اسـتانی جشـنواره کـه در ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان‌ها مسـتقر است، ارسـال کنند.

جشـنواره روسـتاهای دوسـتدار کتاب، نخسـتین‌بـار در سال ۱۳۹۳ با هدف ترویـج کتابخوانی برگـزار شـد. هـدف ایـن جشـنواره، حمایـت از اقدام‌هـای انجام شـده در روسـتاها و پشـتیبانی از پیشـنهادهای ابتـکاری در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی روسـتاها و معرفـی فعالیت‌هـای فرهنگـی و ترویجـی مرتبـط بـا کتابخوانـی اسـت کـه بـا مشـارکت مـردم و دسـتگاه‌های فعال در روسـتا انجام شـده یـا اجرای آن برای سـال آینـده پیش بینی شـده اسـت.

تلاش بـرای تأمیـن بودجه‌هـای لازم بـرای گسـترش فعالیت‌هـای مربـوط بـه کتـاب و کتابخوانـی در روسـتاها و توجـه دادن مـردم و نهادهـای روسـتایی بـه اهمیـت کتـاب و فرهنگی‌تـر شـدن فضـای روسـتاها و نیـز پـر کـردن اوقـات فراغـت کـودکان و نوجوانـان روسـتایی بـا کتـاب از دیگـر اهداف جشـنواره روسـتاهای دوسـتدار کتاب اسـت.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: