​شماره جدید فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)،‌ شماره سوم و چهارم فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر به صاحب‌ امتیازی موسسه خانه کتاب و مدیر مسئولی نیکنام حسینی‌پور و سردبیری مریم حسینی ویژه پاییز و زمستان ۹۷ منتشر شده است.
 
نقد شفاهی،‌ نقد کتاب پژوهشی (ادبیات)،‌ نقد رمان و مجموعه داستان،‌ نقد ترجمه،‌ نقد تصحیح متن،‌ نقد کتاب پژوهشی (هنر)،‌ معرفی کتاب، کتاب‌شناسی، ترجمه چیکده مقالات کتاب بخش‌های اصلی این شماره فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر هستند.
 
در بخش نقد شفاهی به نشست نقد و بررسى کتاب «هنر پیرااسلامى، تحلیل انتقادى گفتمان‌هاى مسلط در مطالعات هنراسلامى»،‌که با حضور نویسنده اثر دکتر صادق رشیدى (مدرس دانشگاه علم وفرهنگ)، دکتر مهناز شایسته‌فر، دکتر محمد خزایى (اعضاى‌هیئت علمى دانشگاه تربیت مدرس وپژوهشگران هنراسلامى) و دکترمریم حسینى (عضو هیئت علمى دانشگاه الزهراء و سردبیر فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر) برگزار شد،‌ پرداخته شده است.
 
«آثار عرفانی در آینۀ فرهنگ آثار»، «تحلیل ادبی در سایه روشن نقد تاریخگرایی نوین»، «جادوهای بومی شده»، «کتابی در چگونگی قصه‌درمانی»، «عشـق، خشـونت، تعصب و زوال؛ نمایـش جنبه‌های گوناگـون و متناقض انسـان امروزی»، «مضامین مکرر در ناخودآگاه نویسنده»، «لزوم بازنگری در ترجمۀ رمان عربی»، «چو ّزرین قبایش بخوانی رواست؟»، «شرق‌گرایی عکاسانه»، «کتابی برای ترساندن و آواز نخواندن»، «گفت‌وگوی دو کتاب دربارە فیلم و فلسفه»، «موزه به مثابه متن»، «تصوف: تاریخ نوین»، «کتابشناسی پارچه و لباس ایران» و «کتابشناسی نقد و نظریۀ ادبی» از مطالب منتشر شده در این کتاب است.
 
در سخن سردبیر این فصلنامه آمده است: «درود بـر خواننـدگان فصلنامـۀ نقـد کتـاب ادبیـات و هنـر، شـماره سـوم و چهـارم فصلنامـه را پیـش روى خـود داریـد. همانطـور کـه ملاحظـه می‌کنیـد در ایـن شـماره مقاله‌هایـى در دو حـوزة ادبیـات و هنـر موجود اسـت و تنـوع موضوعى در میـان مقالات چشـمگیر اسـت. خوشـبختانه در این شـماره ِ نسـبت نقد کتاب‌هاى تألیفى با کتاب‌هاى ترجمـه شـده قابـل رقابـت اسـت. در بخـش ادبیـات، نقـد و معرفـى کتاب‌هـاى تألیف و ترجمـه هـر دو دیده می‌شـود. نقد کتاب بومی‌سـازى رئالیسـم جادویـى و کتاب فرهنگ آثـار عرفـان اسـلامى از جملـه نقدهـاى بـر آثـار تألیفـى اسـت. بررسـى کتـاب تعبیـر قصه‌هـاى پریـان و آنیمـا و آنیمـوس در قصه‌هـاى پریـان و همچنین مـرورى انتقادى بر اصـول و مبانـى تحلیـل متون ادبى هـر دو نقدهایى بـر دو اثر ترجمه شـده مؤلفان غربى اسـت. در بخـش هنـر نیـز کتابسـاز و حنجـره، مـوزه خوانـى و فیلسـوف یا سـینماگر (فلسـفه در سـینما) از کتاب‌هـاى تـازه تألیـف حـوزة هنر هسـتند. نقدهایى هـم در این بخـش بـر دو کتـاب ترجمـه شـدة راهنماى راتلـج دربارة فیلم و فلسـفه و فیلـم همچون فلسـفه موجـود اسـت. در بخـش معرفـى کتـاب هم یک اثر بررسـى می‌شـود که نوشـتۀ پژوهشـگران خـارج از کشـور و به زبان انگلیسـى اسـت کـه تاکنون به فارسـى برگردانده نشده اسـت. فرهنـگ، هنـر و ادبیـات مـا بـه همـان انـدازه که بـه ترجمـۀ آثـار درجـۀ اول غربى نیازمنـد اسـت محتـاج آثـار تألیفى اسـت کـه به ّهمت پژوهشـگران ایرانى نوشـته شـده باشـد. مقایسـۀ تطبیقـى ارزشـى آثار ترجمه شـده با تصنیفى نشـان می‌دهد کـه معمولا درجـۀ آثـار غربـى از نظر نوآورى، سـاختار، سـبک و تدقیـق مطالب بالاتر اسـت. اهتمام بـه نـگارش و چـاپ کتـاب در ایـران بسـیار اسـت امـا، متأسـفانه در میـان هـزاران هزار کتـاب تألیفـى گاهـى آثـار شایسـتۀ تقدیـر کمتـر یافـت می‌شـود. توجه بـه گزارش‌هاى مربـوط بـه انتخـاب کتاب‌هـاى برگزیـده در جوایـز کتـاب سـال و یـا جـلال آل احمد و پرویـن اعتصامـى و دیگـر جوایـز بیانگـر ایـن نکته اسـت کـه ویژگـى بیشـتر کتاب‌هاى تألیفـى نیـز گـردآورى و تدویـن اسـت و کمتـر نشـانه‌هایى از تولیـد دانـش نویـن و یـا ایجاد نظریه‌هـاى جدیـد دیده می‌شـود.
مقالـۀ گفت‌وگـوى دو کتـاب فیلـم و فلسـفه در ایـن شـماره همین امـر را به چالش و گفت‌وگـو کشـیده اسـت. ایـن مقاله ماحصـل مکالمۀ یک اثـر تألیفى و یـک اثر ترجمه شـدة غربـى در ایـن بـاب اسـت. مکالمـۀ خیالـى دو کتـاب بـا هـم خـط مشـى فکرى و موضـع هریـک از دو اثـر را در برابـر مسـألۀ فیلم و فلسـفه روشـن می کند. بدیهـى اسـت کـه هنـوز در ایـران شـیوه‌هاى پژوهش و تحقیق به درسـتى شـناخته نشـده اسـت و امکانـات انجام آن هم چون کشـورهاى پیشـرفته نیسـت. تعـداد کتاب‌ها، کتابخانه‌هـا و کتابخوان‌هـا خـود دلالـت آشـکارى بـر پاییـن بـودن سـطح پژوهـش در ایـران اسـت. امیـد داریـم اگـر بـر میـزان انتشـار کتاب‌هـاى تألیفـى افـزوده می‌شـود، ّهمـت بـر تولیـد و خلـق آثار ارزشـمند و خواندنى و خو‌ش‌سـاخت نیز بیشـتر شـود. نقد شـفاهى ایـن شـماره هـم بـه کتابـى تألیفى از حـوزه هنر اسـلامى اختصـاص دارد. بنابـر قولـى کـه داده بودیـم کتابشناسـى کتاب‌هـاى نقـد ادبـى را آغـاز کردیم. در ایـن شـماره کتاب‌هـاى تألیفـى در حوزة نقـد و نظریه معرفى می‌شـوند و در شـماره‌هاى پسـین بـه آثـار ترجمـه شـده می‌پردازیم. نـام کتاب‌هـا همراه بـا تصویر روى جلـد آنها می‌توانـد بـراى پژوهشـگران نوخاسـته، ِ آموزش آشـنایى و دوسـتى بـا کتاب‌ها باشـد. به یـاد مـی‌آورم سـفارش اسـتاد شـفیعی کدکنى را در سـال‌هاى دور کـه هنـوز بـراى مـن پرنـور اسـت. کلاس درس مرجع‌شناسـى و روش تحقیـق در دانشـکدة ادبیـات دانشـگاه تهـران در سـال ۱۳۶۴ شمسـى. از نخسـتین آموزه‌هـاى اسـتاد در درس مرجع‌شناسـى ایـن بـود کـه تـا می‌توانیـد کتـاب بخوانیـد و بـا مراجـع پژوهـش آشـنا شـوید؛ و اگـر نمی‌توانیـد و امـکان دسترسـى بـه همـۀ کتاب‌هـا را نداریـد، حداقـل روى جلـد کتاب‌ها را ببینیـد. آنهـا را لمـس کنیـد. بدانیـد روى جلـدش چـه طرحـى دارد و به چـه رنگى اسـت. بدانیـد در کـدام قفسـۀ کتابخانـه جـاى دارد و در ردیف چنـدم اسـت. اینگونه با کتاب‌ها دوسـت و آشـنا شـوید.»
 
شماره سوم و چهارم فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر به بهای ۱۰‌ هزار تومان و به‌صورت اینترنتی از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شده است.

برای دریافت این فصلنامه اینجا کلیک کنید.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: