شماره جدید نشریه «مطالعات اجتماعی دین» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) شماره ۷ این نشریه، ویژه زمستان ۱۳۹۷ به صاحب امتیازی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، بخش جامعه شناسی دین، مدیر مسئولی علی رضا قبادی و سردبیری سید محمود نجاتی حسینی منتشر شده است.

مقالات این شماره عبارتند از: پلورالیزم دینی؛ چالش های دینداری مدرن؛ بنیادگرایی دینی؛ دین داری و اخلاق گرایی؛ جنبش های دینی جدید؛ گروه های مرجع دینی؛ دین داری دانشگاهی؛ سنخ شناسی هیات های مذهبی و پدیدارشناسی هیات های عزاداری.

نسخه الکترونیکی مطالعات اجتماعی دین از سایت موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دین به آدرس اینترنتی http://isr.ut.ac.ir قابل دریافت و دانلود است.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: